Misiunea si Viziunea

MISIUNEA

Casa  Corpului  Didactic “Alexandru Gavra” Arad – centru de resurse și instituție specializată în inovație pedagogică și didactică este principalul acționar la nivel județean în ce privește procesul de formare continuă, de dezvoltare personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar.

Prin activităţile desfăşurate in instituţia noastră urmăreşte asigurarea unei educații permanente proiectată conform politicilor educaționale actuale și în spiritual valorilor europene, dezvoltarea actului educațional, a competențelor profesionale și transversale, realizarea echităţii în cadrul programelor de formare continuă, asigurarea oportunităţilor de șanse egale, dar şi a competiției, pentru atingerea calităţii serviciilor de formare continuă.

Rolul nostru este dezvoltarea și consolidarea învățarii pe tot parcursul vieţii, prin susţinerea și dezvoltarea actului educaţional, a competențelor profesionale, a promovării performanţelor, a inovaţiilor, proiectarea dimensiunii europene în sistem, valorificarea practicilor educaţionale, creşterea coeziunii sociale, a cetăţeniei active, a dialogului intercultural, a creativităţii şi competitivităţii în societatea cunoaşterii.

Astfel, de importanţă majoră sunt: cunoaşterea şi promovarea limbilor comunităţilor locale şi a limbilor de circulaţie internaţională, promovarea principiilor cetăţeniei democratice şi ale civismului, în spirit european, utilizarea largă a tehnologiilor informatice şi a comunicării, implementarea unor măsuri specifice pentru persoanele defavorizate, combaterea formelor de marginalizare şi segregare, ocrotirea  mediului şi folosirea raţională a resurselor.

VIZIUNEA

Casa Corpului Didactic “Alexandru Gavra” Arad prin statutul şi natura sa de centru de resurse, consultanţă, inovaţie şi expertiză profesională este orientată spre asigurarea calității și competitivității sistemului de formare prin asigurarea cadrului general necesar dezvoltării profesionale a personalului din învățământul preuniversitar arădean.